Vizsgatematika:

 

 

FIGYELEM: A 2006. évi tavaszi szemeszter alapján vizsgázók számára a 10-14. kérdések nem vizsgakérdések.

 

 

 1.    a) Mi a fizikai kozmológia? Miért kell hangsúlyozni a kozmológia szó előtt szereplő „fizikai” jelzőt?

        b) Miért nem csupán időbeli meghatározás a ”XX. századi kozmológia” megjelölés? Mi jellemezte a XIX. századi kozmológiai világképet?

        c) Mi a Chéseaux-Olbers- és a hőhalál-paradoxon?

2. a) A gravitáció rejtélye és az éterbázisú gravitáció-elméletek

     b) A gravitációs paradoxon

3. a) Az általános relativitáselmélet mint a gravitáció új elmélete

     b) Einstein 1917-es kozmológiai dolgozata, a dolgozat előföltevései, eredménye.

     c) Milyen szemléletváltást hozott az 1917-es kozmológiai dolgozat, jellemezze Einstein 1917-es kozmológiai modelljét

4. A táguló világegyetem és az ősrobbanás elmélete néven ismert XX. századi kozmológiai paradigma kialakulása.

     a) A teoretikus oldal: mit kell az alatt érteni, hogy a XX. századi relativisztikus kozmológia Einstein akarata ellenére és tévedésnek köszönhetően alakult ki?

     b) Az empirikus oldal: a galaxisok vizsgálata, Hubble törvénye, az 1964-es felfedezés.

c) Milyen radikális változást hozott a kozmoszról alkotott személetmódban a táguló világegyetem elmélete?

5. a) Milne vizsgálódásai: mit bizonyított Milne a homogenitás és az izotrópia előföltevése kapcsán, s mi a jelentősége az általa felvázolt newtoni modellnek? A relativisztikus kozmológia keretei között vizsgálódva miért nem Doppler-effektus a galaxisok kozmológiai vöröseltolódása, s miért az Milne newtoniánus modelljében?

     b) Alternatív vörös-eltolódáselméletek: fényfáradás, illetve a természeti állandók változása.

6. A kozmikus időskála problémája és az állandó állapotú világegyetem elmélete. Milyen ismeretelméleti-filozófiai érveken nyugszik ez az elmélet, mi az a teljes kozmológiai posztulátum, s mi lett ezen elmélet sorsa?

7. a) A fölfúvódó világegyetem elmélete

    b) A fölfúvódó világegyetem elméletével kapcsolatos filozófiai és természettudományos problémák. A sötét anyag, a galaxisok eloszlásának gyakorisága, a gyorsuló tágulásra utaló jelek.

8. Volt-e ősrobbanás? Milyen filozófiai probléma vetődik föl ezen elmélettel kapcsolatosan? Ismertessen egy olyan Nobel-díjas fizikushoz kapcsolható elméletet, mely szerint nem volt ősrobbanás?

9. Az inhomogén világegyetem lehetősége és a világegyetemek sokaságára vonatkozó hipotézisek bemutatása és kritikája.

10. Stephen Hawking Az idő rövid története című könyvének kritikai elemzése

11. A metafizika alapkérdése és a mai fizikai kozmológia erre adott állítólagos válasza.

12. Az antropikus probléma és az antropikus kozmológiai elv.

13 Kozmikus horizontok

14. Fizika és metafizika. A fizikai kozmológia ismeretelméleti határa. A Duhem-Quine-féle tétel és kozmológiánk választhatósága

15. Egy orosz tudós az 1920-as évek elején egy cikket publikált az egyik német fizikai szaklapban, melyre Einstein egy rövid megjegyzéssel reagált.  Később ez a tudós egy ismerősével levelet küldött Einsteinnek Berlinbe. Miért érdekes ez a történet tárgyunk szempontjából, mi állt a levélben s Einstein hogyan reagált rá?