Oktaeder logo

 Kötelezően vagy szabadon választható társadalomtudományi/értelmiségképző tárgyak 

Vallás és természettudomány
viszonya mint filozófiai probléma

Ajánlott Szakok:

bármely szakos TTK-s hallgatónak

Kód:

 

Heti óraszám

2+0

Ajánlás szintje:

választható tárgy

Előadó

Székely László, tudományos főmunkatárs
MTA Filozófiai Intézet


 


Vissza

A Tantárgy Részletes Leírásához

 


 
 
 
 
 

Vallás és természettudomány
viszonya mint filozófiai probléma

Heti 2 órás előadás, amely TUDOMÁNYTÖRTÉNET vagy TUDOMÁNYFILOZÓFIA előadásként vehető fel.

 

 Előadó:

Székely László
MTA Filozófiai Intézet

 

 


Helye: Déli Épülettömb 0.63

(Kémiai Épület)

Ideje:

szerda 16-17:30

 

Ajánlás:

A téma iránt érdeklődő természettudományos hallgatók számára

 

Előismeretek:

Az előadás nem föltételez speciális filozófiai előismereteket, csupán érdeklődést a filozófia iránt, s a középiskolában megszerezhető általános műveltséget.

 

Számonkérés:

A tárgyból a tanulmányi szabályzatnak megfelelően kollokviumi jegy szerezhető. A jegyszerzés feltételeit az eladó az előadáson ismerteti. A jegyszerzés nem kötelező, de az előadás látogatása csak akkor számít be a tanulmányi kötelezettségek teljesítésébe, ha a hallgató a jegyet megszerezte.

 

Tematika:

A vallás és a természettudománnyal viszonyával kapcsolatos talán még ma is leginkább elterjedt vélekedés szerint a kettő között elkerülhetetlen ellentét van, s a természettudomány megcáfolta, illetve feleslegessé tette a vallási tanításokat. Ez a népszerű elképzelés, amely többek között a római katolikus egyház és Galilei, valamint a keresztény  tanítás és a darwinizmus közötti történeti konfliktusra hivatkozik, ma olyan népszerű természettudósok műveiben fogalmazódik meg, mint Dawkins (vö. pl.: A vak órásmester) vagy Hawking (pl.: Az idő rövid története). 
Ugyanakkor gyakran találkozhatunk a fentivel ellentétes állásponttal, illetve érvekkel is, amelyek a természettudományos ismeretekre, felfedezésekre, elméletekre (pl. az ősrobbanás és a táguló világegyetem elméletére, a kvantumechanikára, stb.) mint a keresztény – vagy éppen valamely keleti – vallás tanításának  bizonyítékaira hivatkoznak.
Előadásunkon kritikailag fogunk közelíteni e fenti nézetekhez, s meg fogjuk vizsgálni azt, hogy azok mennyire megalapozottak, illetve mennyiben tévesek. Meg fogjuk mutatni, hogy a fenti két, ellentétes álláspont végső alapjában közös, mert mindkettő - hibásan - előföltételezi, hogy a természettudomány illetékes és képes dönteni vallási, illetve teológiai kérdésekben. 
A kritikai megközelítéssel párhuzamosan az előadás tartalmában történeti lesz, amennyiben a filozófiai-kritikai elemzés során be fogja mutatni a tárgyterület legjellemzőbb európai gondolkodástörténeti vitáit, érveit és ellenérveit. Így foglalkozni fogunk a tervezett és véletlen kozmosz eszméjének görög eszméjével, valamint a két elképzelés közötti filozófiai vitával (Platón, Arisztotelész az egyik oldalon, a görög atomisták a másikon), s ennek kapcsán az ún. „design argumentum”-mal (azaz a kozmosz szabályszerű, rendezett voltára, „szépségére” hivatkozó istenérvvel), amely később a vallás és a természettudomány viszonyával kapcsolatos teológiai és filozófiai vitának egyik központi elemévé vált. Elemezni fogjuk a Kopernikusz- és Galilei-vitát és a katolikus egyház ezzel kapcsolatos mai álláspontját. Fölidézzük a fölvilágosodás természettudományos materializmusának érveit és a vele szembenálló modern természeti teológiát, valamint a darwinizmussal kapcsolatos konfliktust. A XX. század időszakából pedig foglalkozni fogunk Einsteinnek a vallás és a természettudomány viszonyával kapcsolatos nézeteivel, s megtárgyaljuk Stephen Hawkingnak  Az idő rövid története című könyvében megfogalmazott teológiai állításait. Az utolsó előadások témakörét az ún. antropikus kozmológiai elv és a vele kapcsolatos vita fogja alkotni.

Részletesebb tematika

 

Irodalom

 

Vizsgainformációk

 

Ajánlott irodalom:

Albert Einsteinnek a vallás és a tudomány viszonyával foglalkozó írásai. 
(Pl. a „Vallás és tudomány” és „A kutatás vallásossága” című  esszéi a Hogyan látom a világot? című kötetben) 
Platón: Timaiosz 
Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség 
Ropolyi László, Szegedi Péter (szerk.): A tudományos gondolkodás története. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2000. 
Székely László: Az emberarcú kozmosz (Az antropikus elv) Bp.: 1997. 
Székely László: A Nap magyar kutatója: Fényi Gyula és a jezsuita természettudomány. 
Bp: 1999.


Hirek, információk:

Az első előadás időpontja: 2009. február 10.

Az előadás a TTK-n társadalomtudományi tárgyként vehető föl, s a társadalomtudományi tárgykörön belül mind tudományfilozófiai mind tudománytörténeti tantárgyként elismertethető.

Figyelembe véve az indexben lévő szűk helyet, javasolt rövid beírási mód:
„Vallás és term. tud. (tud.tört.)” vagy „Vallás és term. tud. (tud.fil.)”, annak függvényében, hogy a tárgyat ki milyen jelleggel szeretné tanulmányi kötelezettségei közé beszámítani.
 
Bár a kurzus előadás formájú, az előadások után vagy közben szeminárium jellegű diszkussziókra is lesz lehetőség Az előadások látogatása csak azok számára  kötelező, akik vizsgajegyet szeretnének a tárgyból szerezni. Alkalmi érdeklődőket is szívesen látunk.
 

 


 

Utolsó felfrissítés: 2009. február 1.