Vallás és természettudomány viszonya mint filozófiai probléma

 

Részletesebb tematika:

 

1. A Vallás fogalma, a vallásos természetkép. A vallásos természetfölfogás típusai és a Biblia természetképe.

2. A természet és a transzcendens viszonya Szókratész és Platón kozmológiájában. Az értelemmel bíró, célszerű kozmosz filozófiai eszméje.

 3.  A természet és a transzcendens viszonya Arisztotelésznél. Arisztotelész érvei egy transzcendens kozmikus értelem mellett. Az ellenpólus: a vak, célszerűtlen értelmet nem hordozó, immanens kozmosz eszméje a görög atomistáknál.

4. A kopernikuszi fordulat és az egyház I.  

5. A kopernikuszi fordulat és az egyház II.

6. Isten szerepe Descartes kozmológiájában.

7. Isten és a természet viszonya Newton kozmológiájában. A newtoniánusok és Leibniz vitája Isten szerepéről a természetben. A logikailag nyílt és az immanens, zárt kozmosz.

8. Az  újkori fizika mint a deista és ateista érvelés hivatkozási pontja. A newtoni fizika újrafogalmazása Isten és a teleológia jegyében Maupertuis-nél. S egy köztes álláspont: Kant. Holbach és a természettudományos ateizmus.

9. A mechanikus kozmosz mint Istenérv Paley természetes teológiájában.. Darwin evolúcióelmélete: a Kopernikusz utáni második nagy konfliktus a keresztény tanok és a természettudomány között. Darwin evolúcióelmélete és a természeti teológia; az evolúció mint isten-érv.

 

10. A darwini evolúcióelmélet szerepe Teilhard de Chardin teológiájában.

11. a.) A természettudományos kozmoszkép és a természettudományos materializmus ütközési pontjai a XIX. század végén.

b.) Einstein a vallás és a természettudomány viszonyáról.

12. A modern kozmológia és a vallás I.:  „Hol a hely a teremtő számára?”: Stephen Hawking: az idő rövid története című könyvének kritikája.

13. A modern kozmológia és a vallás II.: Az antropikus kozmológiai elv.

14. Két szélsőséges filozófiai álláspont a XX. század második feléből:

- a kései marxizmus természettudományos ateizmusa, különös tekintettel Lukács György: „A társadalmi lét ontológiája” című művére;

-       a modern természettudomány elutasítása a Biblia nevében a modern kreacionizmusban.

15. A skolasztika és a mai tudomány.

a) Aquinói Tamás istenérvei a mai természettudomány fényében. b) Occham borotvája. c) A matematika és a „fizika” viszonyának kérdése a középkorban és ma.

16. Kötetlen, összefoglaló beszélgetés.